Όροι εγγύησης

Η Infolex εγγυάται προς τον αρχικό αγοραστή και προς οποιονδήποτε γίνει κάτοχος του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης και φέρει το αρχικό αποδεικτικό πώλησης (αναφερόμενος ως «χρήστης»), ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο από καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια μέρη, ανταποκρίνεται στα δημοσιευμένα από την Lexmark International Inc. τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και τη συναρμολόγηση και είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας κατά την παράδοση. Η Infolex εγγυάται επίσης την παροχή καθορισμένης τεχνικής υποστήριξης στον χρήστη.

 

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλη εγγύηση προκύπτει από τον Ελληνικό Νόμο. Η Infolex δεν εγγυάται αδιάλειπτη λειτουργία ή τη λειτουργία χωρίς σφάλματα.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Infolex:

 

α) Παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τον χρήστη ώστε να διαπιστωθεί εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό και για ποιο λόγο


β) Επισκευάζει ή αντικαθιστά το προϊόν που είναι ελαττωματικό ή έπαψε να λειτουργεί, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.

 

Η διάρκεια της εγγύησης για τους εκτυπωτές και τα γνήσια αναλώσιμα είναι η εξής:

 

Ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς για τους εκτυπωτές και πολυμηχανήματα Lexmark (Laser, Inkjet, Dot Matrix ).

 

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς για τα γνήσια αναλώσιμα Lexmark.

 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει το λογισμικό (software), τα χαρτιά ή άλλα μέσα εκτύπωσης ή οτιδήποτε άλλο συνοδεύει το προϊόν. Αυτά καλύπτονται από εγγύηση όπως αναφέρεται στα έντυπα που τα συνοδεύουν ή στην άδεια χρήσης τους.

Για να γίνει επισκευή εντός εγγύησης ή για τη λήψη τεχνικής υποστήριξης, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τον αριθμό σειράς της συσκευής, την ημερομηνία αγοράς και τον τόπο αγοράς (μεταπωλητής). H Infolex διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία αγοράς, πλήρη στοιχεία του μεταπωλητή και τον αριθμό σειράς της συσκευής. Χωρίς αυτή την πληροφορία το προϊόν μπορεί να θεωρηθεί εκτός εγγύησης και ως εκ τούτου η επισκευή ή η τεχνική υποστήριξη γίνεται μόνον με την αντίστοιχη χρέωση.

 

Όταν απαιτηθεί επισκευή εντός εγγύησης, η Infolex επιχειρεί πρώτα να διαγνώσει και να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή fax. Η Infolex θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν.

 

Η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο ισοδύναμο με καινούργιο προϊόν. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Infolex δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για την επιστροφή των προϊόντων. Η αρχική συσκευασία να φυλάσσεται για την περίπτωση που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Όλα τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης ανήκουν στην Infolex. Η αντικατάσταση ενός προϊόντος δεν επιμηκύνει το χρόνο εγγύησης.

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Infolex. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει χρέωση του προϊόντος στην τρέχουσα τιμή του τιμοκαταλόγου της Infolex. Το προϊόν που αποστέλλεται προς αντικατάσταση δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα, καλώδια, οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο περιλαμβανόταν στην αρχική συσκευασία του προϊόντος. Όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να αφαιρεθούν από το ελαττωματικό προϊόν και να χρησιμοποιηθούν στο νέο.

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει την επισκευή βλαβών που προήλθαν από:

 

- τροποποιήσεις ή προσθήκες στο προϊόν

- κακή χρήση ή ατύχημα

- ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνούς, κλπ

- χρήση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, όπως αυτή ορίζεται από την Lexmark international Inc.

- περιβαλλοντικές συνθήκες εκτός προδιαγραφών

- συντήρηση ή επισκευή από μη εγγράφως εξουσιοδοτημένα από την Infolex άτομα

- χρήση μη γνήσιων, μη εγκεκριμένων ή αναγομωμένων αναλωσίμων

Επίσης, δεν καλύπτονται από εγγύηση αναλώσιμα που έχουν τροποποιηθεί ή έχουν πάψει να λειτουργούν εξαιτίας κακής χρήσης.

 

Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης ορισμένα προϊόντα απαιτούν την αντικατάσταση maintenance kits όταν συμπληρωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός σελίδων. Αυτό αναφέρεται στις προδιαγραφές του προϊόντος και στις οδηγίες εγκατάστασης. Η αγορά και εγκατάσταση αυτών των kits δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. Επίσης, επισκευές που χρειάζεται να γίνουν εξαιτίας της μη χρήσης ενός συνιστώμενου maintenance kit δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 

Επιπρόσθετα της εγγύησης αυτής η Infolex μπορεί να παρέχει πρόσθετες παροχές κατά περίπτωση και προϊόν. Ενδεικτικά αυτές περιλαμβάνουν επιτόπου επισκευή, δωρεάν αποστολή του επισκευασμένου προϊόντος, επέκταση του χρόνου εγγύησης κ.α. Αυτές οι πρόσθετες παροχές γίνονται γνωστές από την Infolex μέσω καταχωρήσεων στον Τύπο, στην ιστοσελίδα της Infolex ή μέσω της εταιρικής επικοινωνίας. Η εγγύηση ορισμένων προϊόντων μπορεί να επεκταθεί με την αγορά επιπρόσθετων service packs (επεκτάσεις εγγύησης) μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά του προϊόντος.

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις της Infolex ισχύουν μόνο για προϊόντα που εισήχθησαν στη χώρα από την Infolex.

 

 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή πάψει να λειτουργεί η μόνη αποκατάσταση είναι η επισκευή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ακόμη και αν αθετηθεί αυτή η υποχρέωση, η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Infolex για την κάλυψη ζημιών οποιασδήποτε μορφής περιορίζεται στο τίμημα της αγοράς του προϊόντος, την αντικατάσταση ή την επισκευή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Infolex για διαφυγόντα κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημία.